نخستین مرحله کارآموزی و کاریابی مشاغل سینمایی در باشگاه فیلم سوره

نخستین مرحله کارآموزی و کاریابی مشاغل سینمایی در باشگاه فیلم سوره برگزار می‌شود.کارآموزی در مشاغل سینمایی با شناسایی افراد جویای کار و مستعد از طریق مصاحبه آغاز می‌شود و برگزیدگان بعد از آموزش مهارت های مورد نیاز نزد اساتید حرفه‌ای و فعال در سینمای ایران، به پروژه‌های تولید فیلم معرفی خواهند شد.️رشته‌های تخصصی مشاغل سینمایی […]