کف و خون

نویسنده: مهدی طاهر، سامان غنائمی
کارگردان:محمد پایدار، احمد حیدریان
تهیه کننده: حسین دارابی