گلدان خالی

تهیه کننده: محمدجواد موحد
نویسنده: سید محمدهادی آقاجانی
کارگردان: محمد پایدار