ریسه نامه

نویسنده: محمد باقر مفیدی کیا
کارگردان: علی رحیمی
تهیه کننده: مصطفی رضوانی