ریسه نامه

نویسنده: محمد باقر مفیدی کیا
کارگردان: علی رحیمی
تهیه کننده: مصطفی رضوانیکف و خون

نویسنده: مهدی طاهر، سامان غنائمی
کارگردان:محمد پایدار، احمد حیدریان
تهیه کننده: حسین دارابی