ساختن آدم‌ها از ساختن فیلم‌ها مهمتر است!

محمد گودرزی

مدیر تولیدات باشگاه فیلم سوره

محمد گودرزی که متولد 5 اسفند ماه 1373 و دارای مدرک کارشناسی فناوری اطلاعات است، پیش از این مدیر تولید و جانشین مدیر خانه فیلم داستانی موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی بوده و در سال های اخیر یکی از بازوهای توانمند تولیدی باشگاه در سال های اخیر است. او از اسفند ماه 99 به عنوان مدیر تولیدات باشگاه فیلم سوره منصوب شده است.

گودرزی در سابقه حرفه ای خود حضور در پروژه های سینمایی، تلویزیونی و کوتاه متعددی را در کارنامه دارد که در میان آن ها می توان به جانشینی مدیر تولید فیلم سینمایی دیدن این فیلم جرم است، جانشین تهیه و تولید برنامه تلویزیونی چهلچراغ، مدیر تولید و جانشین مدیر خانه فیلم داستانی موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، مدیر سمعی و بصری نخستین جشنواره فیلم و عکس چهلچراغ و مدیریت تولید تیزر سینمایی آّب هرگز نمیمیرد اشاره کرد. محمد گودرزی در سال 1400 به عنوان مجری طرح سریال تلویزیونی تازه وارد در باشگاه فیلم سوره فعالیت کرد.

ردیفنام اثرسمت
1فیلم سینمایی دیدن این فیلم جرم استجانشین مدیر تولید
2سریال تازه واردمجری طرح
 3برنامه تلویزیونی چهلچراغجانشین تهیه و
مدیر تولید
4برنامه تلویزیونی قلم و قسم (سری اول و دوم)مدیر تولید
5تله فیلم بادبادک و آبمجری طرح و مدیر تولید
6مستند مادران چشم به راهتهیه کننده
7تیزر سینمایی آّب هرگز نمی‌میردمدیر تولید
8فیلم نیمه بلند راحانا  مدیر تولید
9فیلم کوتاه فضانورد  جانشین تهیه کننده
10فیلم کوتاه یک دلقک محترم  مدیرتولید
11فیلم کوتاه پیتزا  مدیر تولید
12فیلم کوتاه تدارکاتمدیر تولید
13فیلم کوتاه بادکنک رنگیمدیر تولید
14فیلم کوتاه پادری  مدیرتولید و مجری طرح
15فیلم کوتاه اشک شمعمدیر تولید
16فیلم کوتاه من پرتقال دوست ندارممدیر تولید
17فیلم کوتاه حریم امنمدیرتولید
18فیلم کوتاه یاد یارمدیرتولید
19فیلم کوتاه چای  مدیرتولید
20فیلم کوتاه ناخواندهمدیرتولید
21فیلم کوتاه پیک نیک  مدیرتولید
22_ فیلم کوتاه دو سه طلاق  مدیرتولید
23فیلم کوتاه مادر  _مدیر تولید
24فیلم کوتاه معدن طلامدیرتولید و مجری طرح
25فیلم نیمه بلند راحانا مشترک_مدیر تولید
26فیلم کوتاه مدادهای رنگیمدیر تولید
27فیلم کوتاه دور هفتممدیر تولید
28فیلم کوتاه بن سای  مدیر تولید
29فیلم کوتاه بدون عبامجری طرح و مدیر تولید
30فیلم کوتاه اتاق عقدمدیر تولید
31فیلم کوتاه نفرین شدگانمدیر تولید
32تیزر فرهنگی قلک اربعینمدیر تولید
33تیزر فرهنگی شهربازیمدیر تولید
34تیزر فرهنگی معبرمدیر تولید
35فیلم کوتاه تقاصمدیر تولید
36تیزر فرهنگی همکلاسیمدیر تولید