ساختن آدم‌ها از ساختن فیلم‌ها مهمتر است!

پیام حسین سوری

طراح صحنه و لباس

پیام‌حسین سوری یکی از طراحان صحنه و لباس ایران است که در پروژه های متعددی با باشگاه فیلم سوره همکاری کرده است و هم‌اکنون به طور مستقل در عرصه سینمای حرفه ای کشور فعالیت دارد.

صوری طراح صحنه و لباس آثار کوتاهی مانند البیت، ولد و… در باشگاه فیلم سوره بود و پس از آن نیز طراح صحنه و لباس  فیلم های سینمایی انزوا به کارگردانی مرتضی‌علی عباس میرزایی و منطقه پرواز ممنوع به کارگردانی امیر داسارگر را به انجام رساند.

نام اثرسال تولیدعنوان همکاری
ولد۱۳۹۳طراح صحنه و لباس
البیت۱۳۹۳طراح صحنه و لباس
فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع۱۳۹۸طراح صحنه و لباس
فیلم سینمایی انزوا۱۳۹۵طراح صحنه و لباس