ساختن آدم‌ها از ساختن فیلم‌ها مهمتر است!

محسن دارسنج

طراح و چهره‌پرداز

محسن دارسنج یکی از طراحان چهره‌پردازی سینمای ایران است که به طور حرفه ای از سال 1384 وارد سینمای حرفه ای کشورمان شده است. او طراحی چهره‌پردازی آثاری مانند ماجرای نیمروز، لباس شخصی، خانه دختر، روسی و… را بر عهده داشته است.

دارسنج سیمرغ تندیس بهترین چهره پردازی جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران را نیز کسب کرده است.

طراحی چهره‌پردازی سریال کتونی زرنگی، فیلم سینمایی دیدن این فیلم جرم است و تیزر سینمایی آب هرگز نمی‌میرد از آثار باشگاه فیلم سوره بر عهده دارسنج بوده است.

لباس شخصیطراح چهره‌پردازی1398
سریال کتونی زرنگیطراح چهره‌پردازی1398
تیزر سینمایی آب هرگز نمی‌میردطراح چهره‌پردازی1398
دیدن اين فیلم جرم استطراح چهره‌پردازی1397
روسیطراح چهره‌پردازی1397
آستیگماتطراح چهره‌پردازی1396
در وجه حاملطراح چهره‌پردازی1395
شکلاتیطراح چهره‌پردازی1395
ماجرای نیمروزطراح چهره‌پردازی1395
آااادت نمی‌کنیمطراح چهره‌پردازی1394
بارکدطراح چهره‌پردازی1394
ماحیطراح چهره‌پردازی1394
خانه دخترطراح چهره‌پردازی1393
روباهطراح چهره‌پردازی1393
من دیه‌گو مارادونا هستمطراح چهره‌پردازی1393
کلاشینکفطراح چهره‌پردازی1392
همه چیز برای فروشچهره‌پرداز1392
مرگ کسب و کار من استچهره‌پرداز1389
سوپراستارچهره‌پرداز1387
آتش‌بسچهره‌پرداز1384
تندیس بهترین چهره پردازیهمه چیز برای فروش1393
تندیس بهترین چهره پردازیماجرای نیمروز1396