تنديس بهترين فيلم جشنواره فيلم مدرسه در دست هنرجوي كاتينو


شنبه 15 آبان 1400 ساعت 11:15

تنديس بهترين فيلم و بهترين كارگرداني جشنواره فيلم مدرسه به ابوالفضل ساعي مهرباني از هنرجويان دوره كاتينو1 رسيد.

ابوالفضل ساعي كه متولد 1383 و دانش آموز است توانست به رنگ بي رنگ را در دوره توانمند سازي كاتينو1 جلوي دوربين ببرد كه در نهايت تنديس بهترين فيلم و بهترين كارگرداني اين فيلم را از جشنواره فيلم مدرسه دريافت كرد.